Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

 

 

11657263_680150575424671_1015892458_n.jpg

 

 

Az új Ősbuda Blog oldalak:

 http://budavetus.blogspot.hu/

Az Ó-Budai Alba Mária Ecclesiát-Fehéregyházát megtaláltuk!

http://feheregyhaza.blogspot.hu/

Gyászmise Fehéregyházáért:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7azQ9n2V9GM

----------------------

KERECSEN-FÉSZEK. Bp. III. Csobánka tér 5.

2012. Szeptember 23. 15h. 


A KÖZÉPKORI Ó-BUDA A PILISBEN. Megtaláltuk Fehéregyházát-az Ó-Budai székesegyházat, az Ó-Budai páloskolostort, a Pest-újhegyi várat, a királynői várat-várost!!!

 

 ELŐADÁS ÁRPÁD SÍRJÁRÓL

              http://www.facebook.com/events/354727404611131/

vbuda-fold.png

http://albaregalis.hupont.hu/6/kirandulasok-es-eloadasok-idopontjai

Régibb mint Budavár volt népem, s tájam is első ; Ős Magyarországnak én szeme fénye valék. Ám megvett az időnek vas foga, és csak a sok rom Szól a nevem dísze s hajdani fénye felől. Tornyokat építs most egekig, ki nagyokra törekszel, Látva egész város: Ó-Buda mint hala ki ! 

        

 

A tatárjárás előtti "Buda"maradványait eddig még nem sikerült a mai Óbuda területén földeríteni. Márpedig semmi nem tűnik el nyomtalanul; valami mindig megmarad!

osbuda_143.jpg

Ezeket sem a "vulkanikus tevékenység" hordta össze...

***

  

  ***

POZSONYI CSATA

„907. (év) A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Liutpold herceget (bajor határőrgróf) megölték, övéinek féktelen kevélységét letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok többségét meggyilkolták.
907. (év) A bajorok teljes seregét megsemmisítették a Magyarok.

tovább: http://albaregalis.hupont.hu/134/uj-pozsonyi-csata

A Pozsonyi diadal a Kárpát-Haza valódi születésnapja! Nemzeti ünnep kellene legyen! ...

Követeljük, hogy a tudomány ne legyen politikának alárendelve! Politikai szabadságunk elnyerése után, ha igazi demokráciát akarunk létesíteni, akkor a tudományt is fel kell szabadítani!

2010.7.7.7. A Pozsonyi csata évfordulója miért nem a Nemzeti ünnepünk???

2010.7.7.7. MTA előtt. A Pozsonyi csata évfordulója miért nem a Nemzeti Ünnepünk ?

***

Pazanduk már II. Endre király 1212. évi oklevelében a káptalani terület északi határaként van megjelölve (inde cum tribus villis, videlicet Megér et duabus villis Pazanduc participando vádit usque Danubium), I. Lajos király 1355. augusztus 26-i oklevelében azonban csupán Tebesere van északi határként feltüntetve, ahol a város területe Megyer határával érintkezik. Ez a Tebesere a budai káptalan 1283. évi oklevelének tanúsága szerint Pazanduk területén belül állott (in territorio ville Pazanduk Tebesere vocato) s szőlőkkel volt beültetve, mert a nevezett oklevélben több szőlőről történik megemlékezés

A nagykevély felé vezető út

             asicambriabavezetout.jpg

„Ulpius Traianusnak Sicambriába vezető régi postai uttya" a Pilisvörösvári határban

XVI. század elejére Pazanduk területe már Óbudához tartozott. Bonfini, Ranzanus és Oláh Miklós is azt a területet értették Sicambria elnevezés alatt, ahol hajdan Pazanduk állott. Bonfini szerint ugyanis (Decad I. libr. 1. pag. 17.) Óbuda felett (supra Veterem Budám) római város maradványai voltak láthatók, amely város az ifjabb nemzedék véleménye szerint Sicambria volt (Sicambriam juniores vocant). Azt írja tovább Bonfini, hogy mikor Óbudán (in hac Veteri Buda) Beatrix királyné palotájának az alapjait ásták, egy feliratos követ találtak, amelyen a »Legio Sicambrorum« felírás volt olvasható. A romváros leírásában Ramzanus csaknem szószerint átvette a Bonfini szövegét s a romvárost ő is Sicambriának nevezte (Sicambria is locus vocitatur). Oláh Miklós 1533. január 14-Í levelében pedig annyira ment, hogy egyenesen Sicambriát használta fel Óbuda helyének a meghatározására (opidum Vetus Buda prope Sicambriam situm), mintha Sicambria ismertebb lett volna.   http://albaregalis.hupont.hu/2/sicambria-az-osi-varos

***.

 

Vetus Pomaz vára, ami nem a királynéi vár volt!

              klisszai_varromok.jpg

                                                       ***

"A kőhegy északi részén szarvas ábrázolás volt. A régészeti emlékekre a M.N.M. felhívta az M.T.E vezetőségét és a túristaház gondnokát. Mégis a túristaház vezetője azt összetörte és istálló építéséhez felhasználta!"

tovább:

http://albaregalis.hupont.hu/74/pomaz-kamen-kohegy

***

 

 

 

Ősi „Pogány” kultikus temetkező hely, ahol NEM Árpád fejedelmet temették el !

                blaskovits.jpg

Az emberi sírnak helyét 12 m mélységből hatalmas sziklapakolás alatt találtam meg. Sajnos, kifosztott állapotban, melyet a XIII. században hajtottak végre. Ezt igazolja a bolygatott részben fellelt kerámia-anyag. A sír a X.századi temetkezés. A porhüvelyek vizsgálata után elhangzott hivatalos jelentés szerint a csontváz a honfoglaló magyarság uralkodó rétegéhez tartozó (kisázsiai race-típus) 60 éves férfi csontváza. A csontváz felett egy szarvas, vagy ehhez hasonló állatnak a teljes csontváza volt elhelyezve, mint áldozati állat. A sír kőpakolása felett három helyen áldozati állatoknak testrészei voltak kövek közé pakolva. Nem kétséges ma már, hogy e helyütt temetkezési hely is volt. Tragikus azonban, hogy e nagy tisztességgel eltemetett halottak maradványait felforgatták, sőt kifosztották ismeretlen rablók s minden leletet elvittek, ami a személyi meghatározást így megnehezíti.

Sashegyi Sándor piros tollal, saját kézírásával írta oda, hogy női csontvázat talált, senki nem kényszerítette őt erre!

tovább: http://albaregalis.hupont.hu/15/holtak-volgye-holtvilagarok-a-beavato-barlang

***

Magyarok Világszövetsége

 

 

,***

mtf14.jpg

A Magyarok Európa őslakosai!

http://www.michelangelo.cn/index.php?arguments=dynamic&idPagina=fc975aca8&preferredLang=hu

***

A Budakalász feletti kőbánya a IV. katonai felmérési térképen. Komoly régész szakembernek már a terület topográfiája és vízrajza is alapjában véve bizonyíték kéne, hogy legyen, ugyanis az ősi várakat vízzel vették körbe. A 276 méter magas Monalovác és a magasabb hegyről lezúduló hévizekkel körbezárt épített táj tökéletes védelmet biztosított a városnak.

kat.iv..jpg

A kőfejtők ábrázolásai csak a IV. katonai felmérés térképein jelennek meg tehát 1896-1914 között!!!

***

 Magyar Adorján:

 „A magyarság ott keletkezett, ahol ma él, ahonnan őstörzse soha sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezredévek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan tájakra, avagy olyanokra, amelyeknek gyér és teljesen műveletlen lakossága volt csak, amely tájakon megtelepedve új településeket alapítottak, ...”  Tovább: http://albaregalis.hupont.hu/119

 

        

***

Sicambria térképen a mai Óbuda és a Római romok feletti és Budakalász közötti területen északnyugati irányban.

sicambria.1769doc.jpg

Óbudai Fehéregyháza=SZÉKESEGYHÁZ!

Anonymus azt írta, hogy Attila a "felső hévizeknél" építtette városát egy római város helyére, és ebből az Attila-városból alakult ki később a régi Budavár. Tekintettel arra, hogy a későbbi korokban egészen a török foglalásig használatos volt ugyanilyen elképzelés bizonyításául - a Felhévíz helység-elnevezés, világos, hogy a régi királyi vár környékén lévő melegvíz forrás-csoport lehetett csak névadója a melegvizek falujának.

earthkepernyo.jpgKirályi Fehérhttp://albaregalis.hupont.hu/79/alba-regalis-az-urinformatika-szerintHivatalos földmérő találta meg a városfalat a terepen. Mivel akkor még nem volt olyan képem, ami az adott területen bármilyen falat ábrázolt volna őrült kutatásba, kezdtem. Két hét után a digitális képtár Ofen jelzetek közt megjelölés nélkül találtam rá, nyílván ők sem tudták hová tenni…

fehervar_.jpg

Székesfehérvár hadmérnöki rajzán szereplő útjelölés: jobb felső: a Palotába vezető út!  középső: a Bécsi út! alsó: az út ami Ofenre vezet Üröm felé a mai Budára! A bal oldali úton Esztergomba juthatunk! Ezen a hadmérnöki rajzon az egykori utak leírásain kívül azt is láthatjuk, a víz merről jött és miként vette körbe az elővárost, és a várat.

SZÉKESFEHÉRVÁRAT!

Jobb alsó sarokban a felirat: Stulweissenburg in Ungarn

Ez egy alaprajzot ábrázoló kép (nem metszet) ami a ma ismert városra (bárhogy forgatjuk) nem tehető! Erre mi a magyarázata a szakembereknek? Ha ön tudja a választ, írjon nekünk a varosallamkukacgmail.com címre

Sírkamra? A terület régészeti vezetője még a fáradtságot sem vette, hogy a terepen megnézze...

        kiralyifeher_289.jpg

Az eredmény meglepő volt. CaO, azaz kálcium-oxid. Ezt a festéket az ókorban használták.tovább:http://albaregalis.hupont.hu/109/naploblog4

pecsokeresztenysirkamra.jpg

A Pécsi Ókeresztény sírkamra 

 

***

                                 Fehérvár=(Ó)Buda

Újabban Györffy szövegkritikai vizsgálatnak vetette alá a Képes Krónikának ezt a részét és összehasonlítva ezt a fejezetet a fehérvári káptalan alapításáról szóló szöveggel, arra az eredményre jutott, hogy a XIII. századi hun-magyar krónika szerzője (aki minden valószínűség szerint Ákos budai préposttal azonos) a budai káptalan alapításáról szóló részt a „székesfehérvári egyházról szóló fejezet alapján fogalmazta". A Képes Krónika és a két másik krónika (a pozsonyi és a müncheni) szövegének összehasonlítása alapján kétségtelen, hogy mindkettőnek a budai káptalan alapítására vonatkozó része a Képes Krónikára megy vissza.

forrás:Tanulmányok Budapest Múltjából 13. (1959)

***

osbuda-fehervar-os_046.jpg

 Ősi Magyar motívumok mészkőbe faragva Székes-Fejérvár Nova Civitas részén Budakalász felett!

***

Egy középkori épület pinceszintje és a tetőszerkezetet tartó konzolok az eredeti járószint alatt.

kep_032.jpgÖrömmel értesítjük az Óbudai FEJÉREGYHÁZA-SZÉKESFEHÉRVÁR kirándulás résztvevőit a begyűjtött kerámiatöredékek vizsgálatáról.

Török kori pipa töredék, János a művészettörténész-régész szakember találta a terepbejáráson.

pilis_torok_pipa_gemeskutnal_dscf9591.jpg

A március 21-én múzeumunknak átadott, mintegy kéttucatnyi, a Budakalász, Pojána-dűlő területéről származó, szórvány kerámia-töredékekkel kapcsolatban: (A szórvány itt azt jelenti, hogy konkrét objektumhoz nem köthető). A kerámiatöredékek többsége oldaltöredék, néhányon látható bekarcolt vonalas díszítéssel. Egy alj- és egy fül-töredék is van az anyagban. A kerámiák többsége az anyaguk, profiljuk, illetve a díszítés alapján a XII.-XIII. századba sorolható. Van néhány késő középkori-kora újkori zöld, ill. belsőmázas; valamint festett-mázas kerámiatöredék is. Egy-két db. kicsi és jellegtelen töredék talán őskori. (PMMI Ferenczy Múzeum, Szentendre)

Köszönjük a PMMI Ferenczy Múzeum, munkatársainak Repiszky Tamás és Sima Gábor uraknak!

 

***

Magyar Nyelvtudományi Társaság - 1935 - Kivonat

Faeregiaza; sőt azonkívül is a latinosított alakokban gyakori volt az eredeti ejtéstől való eltérés (vö. bissenorum). álba 53n III. Székesfehérvár latin neve civitas alba-hól (vö. Csánki III, 307); 1055:feheruuaru...

***

alba.2.jpg  Alba Ecclesiae az Aranyhegyen?

tovább: http://albaregalis.hupont.hu/132

aranyhegy_016.jpg

Alapvető célunk az összes lehetséges helyszínt újból meglelni ősi templomaink helyzetét a műholdas területen rögzíteni az utókor számára hátha akad a jövőben pénz és vállalkozó szakember a feltárásokra.

***

palostemplom_038.jpg

„a pogány templomok Károly paran¬
csára lerontattak, ezek közöl kezdetben egyet Sicambriában (Ó-Budán,
hol Augustus idejében Sicambria állott), mely Mars és Jupiter tiszteletére
volt gazdagon szentelve, lerontatott s egyszersmind a megtértek számára
alapitott a város végén sz. Mária anyja nevére egy egyházat.

http://albaregalis.hupont.hu/27/fejedelmi-sirokatillaarpad-sirja

***

A Titokzatos kő

Pomáz központi területén ásták ki, és Gábor hívta fel a figyelmünk rá

pomaziko1.jpg

 

Kezdetleges szülő MAGYAR Anya-Isten szimbólum kb 5-7000 éves.

tovább:http://albaregalis.hupont.hu/109/naploblog4

***albatopografia.jpg Alba Regalis topográfia térkép. A vizesárkok a város védművei az épített tájban.

tovább:http://albaregalis.hupont.hu/115/gps-falakvizek,

***

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület közleménye

zmteerem.jpg

A Magyar Nemzeti Múzeum értesítése szerint, egyesületünk insigniája a
Múzeum Érmetárában a C jelű leltárkönyvben van 2011.1.1 leltári számon. Zürich, 2011. július

 

 

 

Nyilvános előadás minden hónap utolsó előtti csütörtökjén

Kezdete: pontosan 17 óra Belépés díjtalan Az előadást vita követi

<span mcWeblap látogatottság számláló:

Mai: 56
Tegnapi: 115
Heti: 496
Havi: 5 132
Össz.: 1 776 772

Látogatottság növelés
Oldal: Királyi Fehér Főoldal
Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda - © 2008 - 2024 - albaregalis.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »