Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

Levéltári bizonyítékok a Királyi Fehér főváros              Fehérvár és Buda létezésére a ma ismert

                 Pilisben !

Pest megye történetének okleveles emlékei 1002 1599-ig*

hivatalos magyar vagy latin nyelvű levelezések, okmányok kivonatai


 

KATALÓGUSI. ROMÁNKORI KŐFARAGVANYOK

A székesfehérvári szarkofág és köre (T. S.) 

 

A töredék az óbudai prépostság emlékanyagához fűzhető, az alakos ...

Rövidítések

Anj.= Anjoukori okmánytár I-VII. k., Ap.=apát, Ar.=arany, B.=birtok(ot), Br.birtok-rész, Budap. okl.=Budapest történetének okleveles emlékei I.k. Bp. 1936. Dl=Országos levéltár, diplomatikai osztály, É.=érsek, Fejér=Fejér Georgius-Codex diplomaticus, Frt.=forint, forintért, Gr.=gróf, Gyárfás=A jászkúnok története I-III.k, Hg.=herceg, K.=király, Knauz=Monumenta ecclesiae Strigoniensis I-II. A Ill.k. rövidítése Monum. eccl. Strig., Kvt.=konvent, Kpt.=káptalan, M.=márkáért, Ndr.=nádor, Ns.=nemes, Oszb.=Országbíró, P.=pápa, Pk.=püspök, Pr.=prépost, Szentpétery=Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. Bp. 1923-, Vr.=vár, Veszpr. pks. okl.=A veszprémi püspökség római oklevéltára I-IV., Vs.:város, Wenzel=WenzeI G. Árpádkori új okmánytár I-XII. k.

Hasonló ellentállást tapasztaltak az apáczák a dunai réo és vám tekintetében, mely az esztergami érseknek 1285. itélete 3) és az 1375. szerződés 4) szerint egy harmad részben a budai prépostot, 2 harmadrészben az apáczákat illető jenői birtokhoz tartozott; bizonyítja ezt a kolostorfönöknő tiltakozása, a Felső Héiízek illetőleg a parton levő apáczai birtok és Jenii közti Dunának, hol az apáczák régóta révet birtak, Budaváros általi elfoglalása, az átkelésnek malmok kikötése czölöpök beverésével való akadályozása ellen. 5)

1299- március 26. után. A budai kpt. bizonyítja, hogy a Boron pilismegyei b. miatt Domokos pilisi apát és Anyas fia Ders ispán közt folyó perben az apát a király ítélete alapján kulcsos (Claviger) János fráter, Pyrryn ispán, Kalászi, (de Kalwz) Lőrinc és Márton fia Jánossal, Keszei (de Kezw) András pilisi nemesekkel az esküt letette s a kpt. a b. határait megjáratta. A határ érinti a Boron mellett levő öreg kőoszlopot (római mérföldkövet), a boroni Szt. Márton egyház diófáját, erdei körtefát, a csorda útját (via gregis) Kwzapmagos hegyet, a Szántóról Budára vezető nagyutat, a rajta levő nagy kőoszlopot (mérföldkövet), a Boyontha patakot, egy nagy szilfát, Kandey falu határát. (Eredetileg Dl. 16746, Békefi R. - A pilisi apátság tört. I. 416, 429. 1) 157.**

** Ez az első írásos emlék, melyben Szántó „Zantou" nevével találkozunk.

1329- május 7. Visegrád. Nagymartom Pál országbíró kötelezi a pilisi apátot, hogy a Benk fia János Magyarad (Magarad) birtokától önkényesen az apátság Szántó (Zantou) birtokához csatolt 3 ekényi földet adja vissza és fizessen 15 márka bírságot a sértettnek. (Ered. a N. Múz.) 216.

1352. október 6. (in oct. Michaelis) 44.
A budai káptalan tanúsítja, hogy (d.) Péter és János budai kanonokok, valamint (r.) Sceps-i Pál lector (?) és Fehérvári (de Alba regali) Imre ferencesek tanúsága előtt (n.) Klára, a néhai Werner (Vernelius) comes, budai bíró leánya, miután gyónást tett Pál lectornak és magához vette az Úr testét, úgy végrendelkezett, hogy öt szőlőjét („ ...quinque vineas suas... "), amelyek egykor a hitetlen és hűtlen (perfidi el infidelissimi) Petermann (Peturmannus) budai polgár tulajdonai voltak, és I. Károly király neki adományozott, unokáira, (mg.) Gergely fia Miklósra és Istvánra hagyja; az őt illető javadalmakat („ ...purkrechta ubicunque ipsam coníingentia... "), kivéve azt, amelyet unokájára. Magychra hagyott, egyenlő mértékben hagyja összes unokájára és testvérükre, Erzsébetre; továbbá palotáját a ferences kolostor környékén („ ...pallatium(l) suum, quod est prope ecclesiam sancti iohannis ewangeliste... ") Miklósra és Istvánra hagyja úgy, hogy a keleti, Duna felőli fél Istváné, a másik fél nyugatról Miklósé legyen (, ...medietatem eiusdem a parte Danobiali(l) seu orientális Stephana, aliam dimidietatem a parte occidentali equaliter dividendo Nicolao... "); továbbá a mondott palota körüli, jelenleg beépítetlen telek harmadrészét („ ...tertiam partem cuiusdam sessionis circa dictum pallatiumd) existentis, nunc edificiis carentis... ") unokahugára, Erzsébetre hagyja.
DL 4307. - Átírta tartalmát nevnai Treutul Miklós tárnokmester 1408. november 17-én: DL 9375. - K: A V. 384. sz. -

1355. március 29. Az esztergomi kpt. jelenti I. Lajos knak, hogy az óbudai kla-risszákat be akarta iktatni Kanday pilismegyei birtokba, de a szigeti apácák ellent-mondtak. Ez pedig a Kandé és Üröm közti határ miatt történt, amely érinti Kewel hegyet, Zerethnek helyet, Likaskw határjelt, erdőt és a Szántóról Budára vezető nagyútat. (Ered. Dl. 4719, Anj. VI. 279. 1.) 335.

Az apáczák jövedelmeinek nem csekély részét a budavári piacz és kereskedelem jövedelme képezé, melyet már IV. Béla ajándékozott 1255-iki alapítólevelében '); mely engedély azon teherrel volt összekapcsolva, hogy az apáczáknak Budavárában és Pesten alkalmazott adószedői, 1294-ben, a királyi főlovász-mester ügyében hozott itélet folytán, a királyi lovászoknak évenként csak egy markát tartózzanak fizetni.2)

') Act. Clar. Poson. 46. cs. 45. sz 2) U. o. 57. cs. 45. sz.

3) U. o. 54. cs. 10. sz. — Ecc1. Cam. 58. cs. 27.

4) Mon. V. Bud. 19. cs. 30. sz. Ered.

1462. az apáczáknak tiltakozása, hogy a budai polgárok a Dunát a Felhévizek és az apáczák birtoka Jenő közt elfoglalták, és a révet és vámot lerontották.7)

Idők folytával a talán túlságos, és e miatt a pest-budai polgároknak terhes, még a dunai révvámra is kiterjesztett adószedések több villongásra szolgáltattak alkalmat; a miért is László király 1288- és 1289-iki kegyelem-leveleiben a budai és pesti piaczon a kereskedőktől szedett adózást visszaállította, egyúttal a kolostornak bárhol a királyságban levő birtokaira, szőllei, malmai, Tanya nevü halastavai, felhévízi palotáikra nézve IV. Béla és István királyok adományait, a telki apátság jövedelmeivel együtt, mely még 1277-ben az apáczák jobb ellátására adományoztalott3), megujítja.4)

Hogy azonban e rendelés csakhamar sikeretlenné vált, bizonyítja ugyanazon király parancsa 1290-ben, hogy a budai és pesti áruk után a vám az apáczáknak továbbra is fizettessék 5); tovább az apáczák tiltakozása a vámszedésnek a budai polgárok által történt akadályozása miatt 6) ; tovább I. Károly határozatai 1313 és 1320., melyekben a budavári vásárpénzt, melyet a fehérvári polgároknak is fizetni kellett, ujra az apáczáknak itéli oda. 7)

1367. november 27. A váci kpt. jelenti Lajos knak, hogy november 19-én kelt parancsára Maróci (Marouch) Miklós kir. ember jelenlétében János olvasókanonok az óbudai klarisszák Kande és Üröm birtokai közt a határt megjáratta. Az oklevélhez csatolva XV. sz. kézírással a határ vonala, amely a Kande falu végén levő mérföldkőtől (meta lapidea) indult ki, érinti a szőlőket, Boront, a budai nagyútat, a nagy kővel (magnó lapide columpnari) megjelölt helyet, a Wayoncha birtokot és patakot, Kyralzantho birtokot, Kyraltavát, Captar hegyet Jenő és Kande közt, a Machkakő nevű nagykövet, Septer szőlőt, Kével hegyet, Kwago hegyet, Fidemes patakát a nagyút mellett, ahonnan kiindult. (Eredetije Dl. 5623, 1368-iki átirat 5639. A kpt. egy nappal előbb jelenti a Kalász és Megyer felé eső határ megjárását, amely Kalóz falut, szőlőket, a Jenőről Budára vezető utat, az Üröm és Wrs közti völgyet, Ewrynhegyet és Wrshegeet érinti. Hártya ered. 5624, Fejér IX. 4. 77. 1.) 388.

1370. április 26. Visegrád. I. Lajos k. előtt a Visegrád melletti Szent András-monostor apátja Imre, a monostor dézsmáját Chabyán és Zanthon 50 forintért bérbe adja Solda dictus István visegrádi polgárnak. (Papír ered. Körmenden, Acta antiqua.) 401.

1384. április 1. Buda. Mária kné Szántói Kolos fia Jakab, a királyi udvarnokok mesterének kérésének megengedi, hogy Wach pestmegyei birtokon hetenként csütörtökön vásárt tarthasson. (Hártya ered. a N. M. törzsgyűjt.) 441.

1243. Alba Regalis-a Királyi Fehér Budai polgárai szerencsés csatában győzedelmeskedtek. FORRÁS: DIGITÁLIS LEVÉLTÁR. Latin

1393.  május 9. A váci kpt. bizonyítja, hogy Zsigmond k.-nak április 23-án Budán kelt parancsára Koplai Pál protonaturiushoz Gergely papot rendelvén, azon birtokrésznek amelyet a Szántó mellett élő szentkereszti pálosok az ő csabai (Chaby-a), az esztergomi kpt. pedig Kesztölc birtokához tartozónak állít, határait megjáratta és a peres részt két félre osztotta. Megjelentek István pálos perjel, a kpt. több tagja (felsorolva), Chew-i Saphar István fia János fia István. A peres birtokrész határai.

A határjelek keletre Csabához nyugatra Kesztőchöz tartoznak. (1696-ban átírta az esztergomi kpt. Egyszem másolata Dl. 8014.) 467.

Levéltár: Pest Megyei Levéltár
Adatbázis: Jegyzőkönyvek
Ügytípus: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Közgyűlés dátuma: 1660.06.03.
Ügyszám: 620
Hely: Fülek
Ügyleírás: Bornemissza Pál azzal vádolja Zichy István szentendrei jobbágyait, hogy Pomáz és Kaloz határait a török segítségével foglalták el és egy Rosni, más néven Petko nevű kis szigeten, mely a Dunán túl Óbuda fölött, Szentendre szomszédságában fekszik, s az ő (Bornemissza) prédiumához, Bolgárhoz tartozik, rét van rajta, s a monostoriak bérlik, a török segítségével learattak. Ez ellen tiltakozik, a szentendreiek megbüntetését követeli.
Forrás: 1 BOROSY ANDRÁS: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI 1638–1711 I. 1638–1644, 1656–1665


Székesfehérvár, Alba-Regia, Stuhlweissenburg, Fejér, Fejér

Negyed: Belváros

Adózók neve: Michael Hiemer; Laurentius Peierl; Casparus Heck; Joannes Georgius Hueber; Michael Perczel; Stephanus Liscis; Sebastianus Leidencher; Paulus Kletzl; Andreas Flasker; Michael Ublaker; Franciscus Vinzenty; Joannes Borsz; Stephanus Perczel; Sigismundus Axman; Joannes Rigler; Andreas Kumer; Rudolphus Lecherer; Németh; Franciscus Esterházi; Joannes Stettmayr; Andreas Uberman; Oaulus Vörös; Mathias Stettnener; Bartholomeus Vidmar; Michael Tán; Simon Peteroff; Nicolaus Gloll; Joannes Vásárhelyi; Bernardus Vidlnár; Joannes Vailand; Mathias Golatz; Joannes Niskó; Catharina Hastin; Thomas Csizmadia; Christophorus Erber; Andreas Ruk; Magdalena Königin; Jacobus Major; Georgius Linik; Ferdinandus Pecz; Mathias Kiszovics; Mathias Hiemar; Carolus Reh; Georgius Görög; Joannes Görög; Jani püspök; Vörös Jánosi; Mathias Koch; Georgius Rormászter; Christophorus Reinprecht; Franciscus Horvath; Leonardus Schindeln; Michael Vinter; Georgius Buhóczy; Petrus Vagner; Michael Szücs; Georgius Szemitzai; Franciscus Csakthornai; Blasius Szabo; Nicolaus Czimbok; Laurentius Rieder; Sigismundus Péter; Leonhard; Mathias Krazar; Thomas Molnár; Michael Kapuvári; Casparus Böhm; Mathias Lengyel; Joannes Vörös; Georgius Kovács; Nicolaus Halász; Sylvester Adamár; Alexius Besznák; Petrus Schvánfelder; Christophorus Eschmiller; Andreas Viser; Andreas Mészáros; Thomas Palovics; Mathias Pusztai; Joannes Vogler; Mathias Trudamar; Joannes Jager; Laurentius Vánossy; Paulus Heizinger; Christophorus Korher; Tribstruina; Joannes Kühler; Franciscus Reter; Stephanus Vörös; Andreas Palaics; Franciscus Karmaztin; Emericus Zichi; Kolosvári; Michael Nyeregjártó; Petrus Ujvári; Caraffi; Casparus Fischer; Georgius Stroveka; Catharina Vaszalain; Paulus Botkai; Michael Christian; Thomas Szabó; Georgius Ányos; Valentinus Gányo; Stephanus Vásárhelyi; Martinus Csizmadia; Michael Farkas; Kopasz Takácsné; Ladislaus Törcsi; Joannes Zudicz; Franciscus Liptai; Joannes Maszlain; Thomas Paumgartner; Catharina Sokormin; Nessebrott; Franciscus Pichler; Nicolaus Kömives; Stephanus Egyencssi; Franciscus Posgai; Stephanus Vásárhelyi; Ladislaus Szabó; Joannes Devecseri; Petrus Ornich; Nicolaus Kocsondi; Georgius Burgóczy; Georgius Tribald; Porkoláb; Stephanus Simontornai; Georgius Gombkötö; Joannes Syártó; Joannes Adalbertus Schlosser; Stephanus Száva; Laurentius Spalst; Jacobus Zeitler; Ulrich Próbst; Georgius Lisics; Petrus Szücs; Michael Pesakher; Michael Myller; Martinus Kinderer; Georgius Kondl; Catharina Parlag; Stephanus Lucsin; Jacobus Rep

Oldalszám: 109, 110, 111, 112, 113, 114

Negyed: Palotai külváros

Adózók neve: Mathias Mittermáyr; Joannes Varga; Joannes Tatai; Michael Varga; Franciscus Buchozy; Michael Tót; Andreas Cantion; Mathias Szabó; Paulus Horvath; Andreas Pajler; Nicolaus Vas; Georgius Lochgraber; Georgius Fäbl; Elias Rácz; Michael Bogács; Georgius Karikas; Benedictus Toót; Maria Voglein; Martinus Larics; Martinus Rostakötö; Franciscus Kardos; Georgius Szücs; Georgius Hegedüs; Georgius Deák; Georgius Takács; Michael Gaj; Petrus Kovács; Franciscus Meszáros; Franciscus Schvartz; Georgius Kustor; Franciscus Gyröfi; Georgius Schulcz; Christophorus Fabl; Georgius Kecskés; Georgius Timár; Stephanus Sarkány; Paulus Simon; Stephanus Töke; Paulus Töke; Thomas Péter; Emericus Urbány; Joannes Orbány; Stephanus Hörman; Andreas Zámolyi; Georgius Horváth; Mathias Rostakötö; Stephanus Csizmadia; Georgius Csizmadia; Georgius Mikovics; Georgius Szücs; Stephanus Kajará; Mathias Keszler; Georgius Brunzlik; Joannes Adonyi; Simon Szücs; Mathias Varga; Joannes Csikós; Georgius Gazdag; Kisz Thodor; Rácz Boja; Joannes Fazekas; Stephanus Szücs; Gabriel Csizmadia; Samuel Komáromi; Martinus Szabó; Gregorius Csér; Georgius Kovács; Franciscus Szücs; Andreas Posgai; Oszorai Radovics; Stephanus Szönyin; Andreas Erdélyi; Georgius Szabo; Michael Majszai; Michael Oszin; Fekete Boso; Stephanus Falussi; Martinus Kis; Petrus János, Simona; Martinus Baranya; Rácz Josso; Török Imre; Kis Péterné; Michael Csongrádi; Öreg Simon, Markó; Petrus Tobák; Adamus Pechaker; Rácz Radó; Georgius Schmidt; Emericus Horvath; Georgius Barkó; Joannes Mohai; Stephanus Tobák; Georgius Fejes; Joannes Horváth; Stephanus Csapó; Caraffi; jezsuita rendház; Georgius Berky; Andreas Györe; Tobak Jánosné; Georgius Majsza; Rácz Rako; Varadi Kuzma; Petrus Herczeg; Mucsa Radovicza; Irdi Marczy; Miszoni; Adoni Száva; Rácz Latinka; Gyalog Siván; Franciscus Milinka; Petrus Görög; Perkáti Farkas; Tobák Farkas; Farkas János; Joannes Szücs; Kúmics Millos; Gabriel Rácz; Saróth Péter; Öreg Millos; Kist Szubotta; Rácz Kristoph; Racz Kis János; Pápai Milláck; Gulyás Rácz László; Fourier Rozinka; Rácz Lukács; Rácz Demeter; Rácz Judia; Kumics Gyurkoné; Petrus Adonyi; Fejes Tessó; Stephanus Ratkovics; Stephanus Lasnakos; Joannes Rácz; Stephanus Szücs; Joannes Schváb; Kolcs Stippai; Radovaj Pandy; Petrus Sipos; Rácz Pondor; Joannes Töröck; Sipos Száva; Rácz Mihály; Szekeres Petras; Rácz Farkas; Gregorius Balog; Margareta Kartnerin; Georgius Sigl; Fridericus Maszter; Michael Priegl; Andreas Fazekas; Michael Mongor; Martinus Szabó; Andreas Szila; Martinus Prcska; Joannes Lasnakos; Joannes Csiszár

Oldalszám: 115, 116, 117, 118, 119, 120

Negyed: Budai külváros

Adózók neve: Thomas Hegedüs; Alexius Moricz; Stephanus Keczkemethi; Stephanus Kis; Michael Nagy; Stephanus Horváth; Paulus Egerszegi; Georgius Tocs; Stephanus Tót; Joannes Horváth; Joannes Sentes; Joannes Mónár; Georgius Horváth; Joannes Magyar; Michael Fristinger; Stephanus Kovács; Georgius Fejér; Michael Komár; Petrus Nemet; Nicolaus Ercsi; Georgius Tatár; Georgius Aczél; Emericus Nagy; Georgius Szolag; Stephanus Szabó; Joannes Meszáros; Paulus Horvath; Georgius Nemes; Joannes Horváth; Georgius Milkó; Georgius Selmes; Melchior Hamar; Joannes Sifter; Mathias Farkas; Michael Kumics; Paulus Nemet; Joannes Nérk; Stephanus Enyedi; Bartholomeus Hartl; Gregorius Kalocsai; Joannes Trukczics; Michael Pintér; Andreas Gesterbrand; Josephus Unidehofer; Joannes Peiérl; Blasius Horvath; Franciscus Borsz; Adamus Gyelevics; Stephanus Boha; Stephanus Nyáradi; Joannes Horvath; Stephanus Kalmány; Stephanus Balog; Petrus Szabó; Emericus Tót; Franciscus Tót; Philipus Zehergrueber; Valentinus Syártó; Thomas Auguston; Nicolaus Jankovics; Georgius Budai; Michael Szaka; Michael Szür; Martinus Horváth; Michael Hideg; Georgius Nagy; Nicolaus Horvath; Joannes Pap; Stephanus Nyára; Joannes Erös; Mathias Volf; Joannes Kolonics; Stephanus Lencsés; Nicolaus Makis; Franciscus Vaszari; Michael Sarjan; Martinus Nemeti; Jacobus Vagner; Mathias Niedermayer; Petrus Nidermayr; Jacobus Trutler; Andreas Péner; Stephanus Balog; Michael Lochner; Joannes Vinizay; Georgius Reczanger; Michael Tót; Petrus Tüske; Michael Lakatgyartó; Ursula Schinigin

Oldalszám: 121, 122, 123, 124

Céhek összeírása:

      Kereskedők: Franciscus Vinzenty, Michael Ublaker, Laurentius Peierl, Stephanus Perczel
Kovácsok: Michael Vindter, Georgius Linek, Joannes Stettmayr, Petrus Kovács
Kerékgyártók: Joannes Rigler, Sebastianus Leideneker, Andreas Reck, Joannes Georgius Schwartz
Nyereggyártók: Christianus Reinprecht, Stephanus Vásárhelyi, Rudolphus Locherer, Joannes Nisko, Nicolaus Kocsondi
Kőművesek és kőfaragók: Jacobus Máyr, Paulus Hajzinger, Joannes Georgius Glazer
Bodnárok: Paulus Kleczl, Nicolaus Groll, Maria Stettnerin, Casparus Böhm, Sebastianus Lerft, Mathias Mittermayr
Német és horvát vargák: Franciscus Pichler, Sigismundus Leonhard, Sylvester Adamer, Paulus Schvanfelder, Joannes Vidovics, Mathias Brényi, Georgius Kuffor, Michael Bencsics, Michael Gaji, Andreas Kumer, Joannes Tatai, Thomas Miklics
Csizmadiák: Paulus Horváth, Georgius Horváth, Gabriel Csizmadia, Andreas Posgai, Thomas Auguston, Mathias Lengyel, Gregorius Kovács, Andreas Palaics
Üvegesek: Laurentius Rieder
Kalaposok: Mathias Kolács, Georgius Tribald
Szűcsök: Franciscus Komaromi, Georgius Lisics, Joannes Veilandt, Mathias Hiemer
Mézeskalácsosok: Joannes Jáger
Szappanosok: Bartholomeus Carolus Reh, Cutiariorum??:, Joannes Adamus Schlosser
Vargák: Joannes Vogl, Joannes Görög, Georgius Görög, Adamus Szabó, Paulus Botkai, Mathias Szabó, Mathias Visovics, Joannes Devecseri, Petrus Szabó
Kötélgyártók: Michael Than, Laurentius Specht
Posztósok: Martinus Larisch, Martinus Pretka, Andreas Bohimincsky, Georgius Csapó, Joannes Csapó, Andreas Csapó, Franciscus Csapó
Rézművesek: Andreas Viser
Aranyművesek: Michael Krizmanics, Joannes Kubranczky
Takácsok: Joannes Borsz, Ferdinandus Pecz, Georgius Mikovics, Georgius Gazdag, Gregorius Kecskés
Szíjgyártók: Nicolaus Sziártó, Joannes Szíártó, Stephanus Szíártó
Pékek: Georgius Stroveker, Simon Pitteroff

Oldalszám: 125, 126, 127, 128, 129

Összesítés:

Oldalszám: 130, 131


1394.  október 17. A budai kpt. bizonyítja, hogy Leusták nádor ítéletlevele alapján a nádor által kiküldött Zanthow-i Pál fia Istvánhoz adván Comari Pál kanonokot, azok kiszállottak Kaluzi György két békásmegyeri lakott telkére, összehíván a szomszédokat, a két telket három részre osztották, s azok egyikét délről, a pilisi apát birtokrésze mellett kerttel, földekkei és épületekkel Kaluzi Lőrinc fia Lukács leányának Ilonának, Mihály pesti telepes feleségének, mint a neki Kaluz, Kyrth, Kolta, Oroz és Megér birtokokból járó leánynegyedet átengedték, Kaluzi György tiltakozásával nem törődve.

(Hártya eredetije Dl. 7981.) 471.

1398. augusztus 27. A váci kpt. jelenti Zsigmond k.-nak, hogy augusztus 17-én Budán kelt meghagyására kiküldte Gergely papot, aki Gyáli Miklós kir. emberrel együtt Pest megyében vizsgálatot tartván, igaznak találta Lászlónak, a Visegrád melletti Szent András-monostor és konvent apátjának panaszát, hogy Kelemen p. napján Erdőtelki Kám János érsekségi vadász Zékel Jánossal és Vörös Péterrel, László dömösi pr. embereivel szövetkezve, a pr. meghagyására, midőn az apát egyik maróti jobbágyát kihágásai miatt a monostorba vitette, megrohanták, értéktárgyait vele együtt elvitték, a szekéren ülő subdiaconust megverték s az apát szolgái közül az egyiket halálosan megsebesítették, azért a feleket a k. elé megidézte. Királyi emberek: Keralzantho-i Márton fia Miklós, Kyszanthói László, Kalázi Jakab, Kováchy-i Egyed és Péter, gyáli János és Miklós. (A garamszentbenedeki konvent 1730-ban kiadott hiteles másolata. Dl. 8342.) 1424. március 29. A budai kpt. bizonyítja, hogy Zsigmond knak március 12-én Budán kelt parancsára Kwsali Jakch fia György fia Jánost és fiait Lászlót és Györgyöt zálogjogon bevezette Kyszantho pilismegyei birtok fele részébe. Kir emberek Keszi-i László fia Mátyás, Fodor Pál, Ormos András, Antal és Kowachy-i Fábián, káptalani Pál pap. (Eredetije a br. Wesselényi cs. lvt.) 600.

1465. szeptember 30. A budai kpt. jelenti I. Mátyás knak, hogy szeptember 3-án kelt parancsára kihallgatta Pilis megye nemeseit és óbudai klarisszák panasza ügyében, amely szerint Hermán pilisi apát az apácák Kande és Keralzantho birtoka közt levő Keralthowa nevű részben levő fákat kivágatta, a halastavat lecsapoltatta négyszáz forintnyi kárt okozva nekik. Minthogy a kihallgatott tanúk a tényt vallották, csupán az összegre nem tudtak biztosat mondani, Hermán apátot Geranch birtokán megidézték. A szomszédos birtokosok: Gerche-i Henczy Balázs, Gerche-i Poris György, Gerche-i Chek János, Farkas István, Vwza András, Albert fia András, Lewrincy Nagy Pál, Farkas Máté, -Soós Lőrinc, Dobozy Tamás, Werthesy Miklós, Nemes Kelemen, Felkezy-i Fodor Mihály, továbbá Chabahaza-i Benedek, Bozyas-i György, Maróthi Lajos és Mátyus nevében; Kowachy-i Tamás, Pomáz-i Chyko Sándorné, Óbudai Hydegh Benedek a szigeti apácák nevében, Hathy-i Albert a szigeti Szentmihály-prépostság, Warad-i János Zentkmyhalwr-i Márton nevében, Kaydach-i György László veszprémvári Mindszentek-egyház pr.-ja, Bya-i János és Péter, Zwbor János tisztje György nyákról, Berenhyda-i István a felhévízi kvz. nevében jelentek meg. A káptalan megbízottja volt Újfalvi Benedek kanonok, a király pedig Wag-i Miklós nádori, Buda-i Dénes kir. személyes bírósági bírákat, Hassagh-i István kancelláriai jegyzőt és Kamancai-i Miklóst küldte ki; Dyod-i András szolgabíró volt jelen a megye részéről. (Eredetije Dl. 16262.) 914.

1526. július 30. A boszniai kpt. bizonyítja, hogy II. Lajos k.-nak Budán, május 1. kelt oklevelére, aki Podmanini István nyitrai pk. és testvére Podmaniczky Miklós -aulicorum nostrorum Hungarorum gravis armature capitaneo - érdemeinek jutalmazására őket az őseik által is birt Pilis megyében Kisszántó, Borosjenő birtokok, Hidegkút, Felkeszi birtokrészekben megerősíti, s a birtokok megjárását elrendeli, a kiküldött Gerchy-i Buza János kir. ember és nyronna-i Gál kanonok által a bejárást ellentmondás nélkül elvégezte. Megjelentek: ns. Nagyszántói Balassy Máté, Gallya János de Gerchy, Nagyszántói Vörös Máté, János pilisi apát nevében, Csévi Bárky Benedek az esztergomi kpt. részéről. Kir. emberek: Óbudai Fekete Pál, Fekete György, Bya-i Tóbiás, Gerchy-i Sebestyén Mátyás, Gerchy-i Buza János. (Másolata 1732-ből a nemzeti Múzeum középkori másolatai közt.) 1469-

1531. Az esztergomi kpt. előtt Zokoli János a maga, felesége Podmaniczky Margit és gyermekei István, János és Magdolna nevében tiltakozik amiatt, hogy a Podma-niczkyak Kisszántó, Hidegkút, Borosjenő, Szele (Zelee), Györgye (Gyeorghe) és Félegyház pestmegyei birtokokat elfoglalják. (Eredetije N. R. A. 13. cs. 3. sz.) 1509.

1534. szeptember 29. Bécs. I. Ferdinánd k. Podmaniczky János, Ráfael és Buriánnak, minthogy Szapolyay pártjáról az ő hűségére visszatértek, visszaadja Beztherce várat. Baan vst. Trencsén- és Kyszantho castellumot, Borosyennyew birtokot Pilis megyében. (Az I.sz. kir. könyvben 223. 1.) 1515.

a Királyság bármely vármegyéjéből, illetve Buda város szomszédai és Pilis megye nemesei közül, amit a felperes ügyvédje elfogadott; a király tehát utasítja a káptalant, hogy küldje ki hiteles emberét, és a királyi hiteles emberrel, (mg.) Komlos-i Péterrel, Ilmer-i Imrével, Posega-i Lukáccsal, Bozitha-i Ferenccel, Phylpes-i Alberttel, vagy mással együtt Pilis megye ítélőszé-kénél és Buda városában tartsanak vizsgálatot október 26—27-én (XXVIII. et XXIX. d. fest. Michaelis), ennek eredményét pedig jelentsék a királynak.
DL 22801. - Közöletlen.
1516. november 3. (VIII. d. + XXIX d. fest. Michaelis) 590.
A budai káptalan jelenti II. Lajos királynak, hogy a király augusztus 18-án (XXV. d. Jacobi) kelt parancsa értelmében kiküldték hiteles emberüket, (h.) Sandorhaza-i Mihály kanonokot, aki a királyi emberrel, (n. mg.) Phylpes-i Alberttel együtt tanúkat hallgatott meg és vizsgálatot folytatott október 26-27-én (XXVIII. et XXIX. d. fest. Michaelis) Pilis megye ítélőszékénél, illetve Buda városánál (n.) Bod-i Boldizsárnak (e.) Somlyo-i Báthory István ellen folytatott perében; először is Felhévízen, Pilis megye ítélőszékén (,,..Jn dieíis Calidis aquis superiorihus Budensibus loco scilicet sechs iudiciarie prescripd comitatus Pilisiensis... ") (v.) Máté pécsi éneklőkanonok azt vallotta, hogy tudja és látta, hogy azon a napon, amikor II. Ulászló király testét a városból a temetésre kivitték, („...funus serenis-sitni condam domini Wladislai Dei gratia regis Hungarie et Bohemie etc. genitoris vestre serenitatis charissimi ad tumulandum de dicta civitate Budensi educi habuisset... ") Báthory István személyesen familiárisaival együtt halálra kereste Body Boldizsárt, akit Báthory megölt volna, ha nem menekül be (c.) György patikáros (aromatarius) apotékájába, és György patikáros ott lévő familiárisai nem tudják bezárni az ajtót („...in apotecam circumspecti Georgii aromatarii Bude commorantis ac familiarii ipsius Georgii tunc in apoteca existentes hostium apotece claudere potuissent... "), látta a tanú, amint Báthory familiárisai kivont karddal halálra keresték a György patikáros házában

1562. január 8. Linz. I. Miksa k. az utód nélkül elhunyt Podmaniczky Rafael birtokait: Kyszantho másként Kyralyzanthoya bt. az udvarházzal, továbbá Kezy és Hydegkwth birtokokat Pilis megyében, amennyiben nem a palotai várhoz tartoznak, Bornemyza Pál erdélyi pk.-nek, Posgay Zsigmond komáromi naszádos kapitány, fia Zsigmondnak, Zágrábi Dethkowych Miklósnak, Nagywayth-i Bálint diáknak adja. (A III. sz. kir. könyv 732. 1.) 1635.

1562-1563. Török kincstári bérletek: Keszi Budánál Turmus bégé, Felkeszi p., Szada, Rátót, kerepes falvakkal. Szulejman bégé: Berki, kérem f. Ivánd p. Isza bégé: Üllő f., Lop p. Csalom, Farkad puszták. Szinán bégé: Martonvásár, Tordas, Solt. Durud bégé: Vecse, Csév, Tótalmás, Lőrinci. Ziamet Khalil-é: Palotás (Hatvan), Kalló, Kecske, Kurd p., Guta, Szentgyörgy p. Szeferé: Szentlőrinckáta, Sőreg, Irsa, Almás. Mumi agáé: Szele, Baracska, Gyala, Ecseg. Almedé: Jenő f. és p. Kecskemétnél. Omáré: Pánd, Gyömrő, Csány. Húszéin agáé: Zsámbok, Őri, bankház, Kereked, Monostor p. Muszia Cselebié: Perbál, Jenő p. (Budánál). Szinán

csausé: Törtei Kecskemétnél, Csuzd f. Hatvannál, Köbeik f. u. ott. Csender Cselebié: Tas, Érd. Kászimé: Pomáz, Mizse, Erk, Zsadány Hatvannál. Oszmán és Obrahimé: Vacs f. Csát és Hetes p. Khoszrevé: Félegyház f, Besnyő (Budánál). Musztafáé: Fülöpszállás, Kara (Kecskemétnél)? Adács, Peszér, Khodavendié: Perecsény, haraszt p. Kurdé: Egreskáta, Herény, Szomokaberény. Sonbáré: Kardos és Felsőalpár Kecskemétnél. Ali Alagözé: Gomba, Kova p., Botyán p. Szinán Diváneé: Monsotor és Bene f. Murádé: Újfalu (Hartyánújfalu?), Kisbalázs, bene p. Ali Diváneé: Bakod, Eső p. Hüszeiné: Alberti, Besnyő, Kerekegyház p. Bosznai K.-é Monor. Jusszufé: Szántó, Csány, Bény, Diváne Kurdé: Szentlászló, Szentkozma (Orgoványnál), Péter p. Iszmailé: Felsőbokor, Aljas (Kecskemétnél), Tors. Szkender K.-é: Kerekegyház, Tótfalu. Dzsafur Abdulláhé Boldogasszonykáta, Györk. Mahmud Szinán bégé: Ság, Szálka. Ali N.-é Szenttamás, Szabadszállás, palota, Bátony. Ferhádé: Mogyoród. Abdullah dervisé: Ferencszállás, Szentkirály. Redzsebé: Tószeg, csáliné:

Alsófülöpszállás, mahmudé: Taksony, felsőapáti, Alsóapáti p. Musztafa B.-é: Szenttamás, Jakabháza p. Piri Alié: Ágasegyház, Szabadszállás p. Ibrahim Ferkádé: Pótharaszti. Murád bin Alié: Felgyő (Kecskemétnél), Torbágy. Boszniai J. kháné: Told, Pély, Szentpéteri és Szentvid puszták. Dervisé: Maglód, Vadas. Hasszáné: Pakon, Hegyes. Szinán agáé: Máta, Kisszállás (Kecskemétnél). Ibrahimé: Gyón. Hasszán bin Ahmedé: Jakabszállás és Örkény p. Dzsafáré Bugyi. Musztafáé: Kozár (Zsámboknál), Ürüm p. Baracska, Szentiván, Somodor puszták Óbudánál, Nusztafáé: Verség. Ahmedé: Pilis f. Dimitri Zelniké Besnyő (Pestnél), Orgovány. Taván Zábrágé: Kaláz p. Arszlán csauszé: Bial, Szásznyék (Tasnál), Solt, Szentjános p., Bogát p., Eső p. Gazanferé; Kartal. Ferhád kulé: Kéregyháza. (Vélics - Kammerer Defterek I. 150-166.1.) 1642.

Székesfehérvár, Alba-Regia, Stuhlweissenburg, Fejér, Fejér

Negyed: Belváros

Adózók neve: Michael Hiemer; Laurentius Peierl; Casparus Heck; Joannes Georgius Hueber; Michael Perczel; Stephanus Liscis; Sebastianus Leidencher; Paulus Kletzl; Andreas Flasker; Michael Ublaker; Franciscus Vinzenty; Joannes Borsz; Stephanus Perczel; Sigismundus Axman; Joannes Rigler; Andreas Kumer; Rudolphus Lecherer; Németh; Franciscus Esterházi; Joannes Stettmayr; Andreas Uberman; Oaulus Vörös; Mathias Stettnener; Bartholomeus Vidmar; Michael Tán; Simon Peteroff; Nicolaus Gloll; Joannes Vásárhelyi; Bernardus Vidlnár; Joannes Vailand; Mathias Golatz; Joannes Niskó; Catharina Hastin; Thomas Csizmadia; Christophorus Erber; Andreas Ruk; Magdalena Königin; Jacobus Major; Georgius Linik; Ferdinandus Pecz; Mathias Kiszovics; Mathias Hiemar; Carolus Reh; Georgius Görög; Joannes Görög; Jani püspök; Vörös Jánosi; Mathias Koch; Georgius Rormászter; Christophorus Reinprecht; Franciscus Horvath; Leonardus Schindeln; Michael Vinter; Georgius Buhóczy; Petrus Vagner; Michael Szücs; Georgius Szemitzai; Franciscus Csakthornai; Blasius Szabo; Nicolaus Czimbok; Laurentius Rieder; Sigismundus Péter; Leonhard; Mathias Krazar; Thomas Molnár; Michael Kapuvári; Casparus Böhm; Mathias Lengyel; Joannes Vörös; Georgius Kovács; Nicolaus Halász; Sylvester Adamár; Alexius Besznák; Petrus Schvánfelder; Christophorus Eschmiller; Andreas Viser; Andreas Mészáros; Thomas Palovics; Mathias Pusztai; Joannes Vogler; Mathias Trudamar; Joannes Jager; Laurentius Vánossy; Paulus Heizinger; Christophorus Korher; Tribstruina; Joannes Kühler; Franciscus Reter; Stephanus Vörös; Andreas Palaics; Franciscus Karmaztin; Emericus Zichi; Kolosvári; Michael Nyeregjártó; Petrus Ujvári; Caraffi; Casparus Fischer; Georgius Stroveka; Catharina Vaszalain; Paulus Botkai; Michael Christian; Thomas Szabó; Georgius Ányos; Valentinus Gányo; Stephanus Vásárhelyi; Martinus Csizmadia; Michael Farkas; Kopasz Takácsné; Ladislaus Törcsi; Joannes Zudicz; Franciscus Liptai; Joannes Maszlain; Thomas Paumgartner; Catharina Sokormin; Nessebrott; Franciscus Pichler; Nicolaus Kömives; Stephanus Egyencssi; Franciscus Posgai; Stephanus Vásárhelyi; Ladislaus Szabó; Joannes Devecseri; Petrus Ornich; Nicolaus Kocsondi; Georgius Burgóczy; Georgius Tribald; Porkoláb; Stephanus Simontornai; Georgius Gombkötö; Joannes Syártó; Joannes Adalbertus Schlosser; Stephanus Száva; Laurentius Spalst; Jacobus Zeitler; Ulrich Próbst; Georgius Lisics; Petrus Szücs; Michael Pesakher; Michael Myller; Martinus Kinderer; Georgius Kondl; Catharina Parlag; Stephanus Lucsin; Jacobus Rep

Oldalszám: 109, 110, 111, 112, 113, 114

Negyed: Palotai külváros

Adózók neve: Mathias Mittermáyr; Joannes Varga; Joannes Tatai; Michael Varga; Franciscus Buchozy; Michael Tót; Andreas Cantion; Mathias Szabó; Paulus Horvath; Andreas Pajler; Nicolaus Vas; Georgius Lochgraber; Georgius Fäbl; Elias Rácz; Michael Bogács; Georgius Karikas; Benedictus Toót; Maria Voglein; Martinus Larics; Martinus Rostakötö; Franciscus Kardos; Georgius Szücs; Georgius Hegedüs; Georgius Deák; Georgius Takács; Michael Gaj; Petrus Kovács; Franciscus Meszáros; Franciscus Schvartz; Georgius Kustor; Franciscus Gyröfi; Georgius Schulcz; Christophorus Fabl; Georgius Kecskés; Georgius Timár; Stephanus Sarkány; Paulus Simon; Stephanus Töke; Paulus Töke; Thomas Péter; Emericus Urbány; Joannes Orbány; Stephanus Hörman; Andreas Zámolyi; Georgius Horváth; Mathias Rostakötö; Stephanus Csizmadia; Georgius Csizmadia; Georgius Mikovics; Georgius Szücs; Stephanus Kajará; Mathias Keszler; Georgius Brunzlik; Joannes Adonyi; Simon Szücs; Mathias Varga; Joannes Csikós; Georgius Gazdag; Kisz Thodor; Rácz Boja; Joannes Fazekas; Stephanus Szücs; Gabriel Csizmadia; Samuel Komáromi; Martinus Szabó; Gregorius Csér; Georgius Kovács; Franciscus Szücs; Andreas Posgai; Oszorai Radovics; Stephanus Szönyin; Andreas Erdélyi; Georgius Szabo; Michael Majszai; Michael Oszin; Fekete Boso; Stephanus Falussi; Martinus Kis; Petrus János, Simona; Martinus Baranya; Rácz Josso; Török Imre; Kis Péterné; Michael Csongrádi; Öreg Simon, Markó; Petrus Tobák; Adamus Pechaker; Rácz Radó; Georgius Schmidt; Emericus Horvath; Georgius Barkó; Joannes Mohai; Stephanus Tobák; Georgius Fejes; Joannes Horváth; Stephanus Csapó; Caraffi; jezsuita rendház; Georgius Berky; Andreas Györe; Tobak Jánosné; Georgius Majsza; Rácz Rako; Varadi Kuzma; Petrus Herczeg; Mucsa Radovicza; Irdi Marczy; Miszoni; Adoni Száva; Rácz Latinka; Gyalog Siván; Franciscus Milinka; Petrus Görög; Perkáti Farkas; Tobák Farkas; Farkas János; Joannes Szücs; Kúmics Millos; Gabriel Rácz; Saróth Péter; Öreg Millos; Kist Szubotta; Rácz Kristoph; Racz Kis János; Pápai Milláck; Gulyás Rácz László; Fourier Rozinka; Rácz Lukács; Rácz Demeter; Rácz Judia; Kumics Gyurkoné; Petrus Adonyi; Fejes Tessó; Stephanus Ratkovics; Stephanus Lasnakos; Joannes Rácz; Stephanus Szücs; Joannes Schváb; Kolcs Stippai; Radovaj Pandy; Petrus Sipos; Rácz Pondor; Joannes Töröck; Sipos Száva; Rácz Mihály; Szekeres Petras; Rácz Farkas; Gregorius Balog; Margareta Kartnerin; Georgius Sigl; Fridericus Maszter; Michael Priegl; Andreas Fazekas; Michael Mongor; Martinus Szabó; Andreas Szila; Martinus Prcska; Joannes Lasnakos; Joannes Csiszár

<Weblap látogatottság számláló:

Mai: 101
Tegnapi: 115
Heti: 541
Havi: 5 177
Össz.: 1 776 817

Látogatottság növelés
Oldal: Levéltári bizonyítékok
Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda - © 2008 - 2024 - albaregalis.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »